Έργο

Έργο

Μάθετε για τους στόχους και τις δραστηριότητες του έργου.

ΣΤΌΧΟΙ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Στόχος του προγράμματος FIGHT THE FRIGHT είναι:

 • Ανάπτυξη βασικών και μεταβιβάσιμων ικανοτήτων, που επηρεάζουν την ιδιωτική και επαγγελματική ζωή των ενηλίκων - ικανότητα ξένης γλώσσας, διαπροσωπική επικοινωνία, αυτοδυναμία και αυτοεκτίμηση.
 • Ενίσχυση της εισαγωγής τεχνικών δράματος στη διδασκαλία και εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων
 • Βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων των ενηλίκων
 • Ενίσχυση της απασχολησιμότητας και βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών των ενηλίκων εκπαιδευομένων
 • Εκσυγχρονισμός της προσφοράς εκπαίδευσης και κατάρτισης για ενήλικες εκπαιδευόμενους αλλά και για:
  • να αυξηθεί η συμμετοχή των ενηλίκων στη μάθηση
  • να αυξηθεί η συμμετοχή των ενηλίκων στη μάθηση Αύξηση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων και του προσωπικού για την παρακίνηση των συμμετεχόντων και την υποστήριξη της επιμονής των ενηλίκων στη μάθηση
  • να αυξηθεί η χρήση ανοικτών διαδικτυακών πυλών για την εφαρμογή της μικτής μάθησης και την αύξηση της ευελιξίας των προγραμμάτων κατάρτισης, την υποστήριξη της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης και την υποστήριξη της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών μεταξύ του προσωπικού της εκπαίδευσης ενηλίκων.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Οι εταίροι θα δημιουργήσουν μια διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης ανοικτού κώδικα που θα περιλαμβάνει δραστηριότητες, εργαλεία και υλικό στα αγγλικά και στις εθνικές γλώσσες των εταίρων για να υποστηρίξουν τη μικτή πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σπουδών Take the Stage, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων δημόσιας ομιλίας σε μια ξένη γλώσσα για μέλη του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας (άτομα ηλικίας 15-64 ετών) σε τοπικό και εθνικό πλαίσιο.

Οι δραστηριότητες, τα εργαλεία και το υλικό της πλατφόρμας θα είναι επίσης διαθέσιμα για αυτοκατευθυνόμενη μάθηση για κάθε πολίτη που δεν περιλαμβάνεται άμεσα στην πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών, αλλά χρειάζεται να αναπτύξει διαπροσωπικές και ενδοπροσωπικές δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες αφήγησης και παρουσίασης, επικοινωνιακή ικανότητα σε μια ξένη γλώσσα (αγγλικά) ή/και δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Αυτό θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη ευελιξία και ευρύτερη προσέγγιση του κοινού-στόχου, δεδομένου ότι οι διαδικτυακές δραστηριότητες μπορούν να είναι πιο προσιτές για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους - μπορούν να επεξεργαστούν σε μικρότερα χρονικά κομμάτια, σε οποιαδήποτε στιγμή ή τόπο, και να επανεξεταστούν/αναθεωρηθούν εύκολα. Επιπλέον, παρουσιάζουν έναν λιγότερο επίσημο τρόπο καθοδήγησης και παροχής διδασκαλίας σε ενήλικες που μπορεί να μην ενδιαφέρονται για ένα επίσημο μάθημα.

Η πλατφόρμα θα είναι επίσης ανοικτού κώδικα - όλα τα στοιχεία (δραστηριότητες, υλικά, εργαλεία) θα είναι ελεύθερα για άλλα άτομα και ενδιαφερόμενους φορείς να τα (ξανα)χρησιμοποιήσουν, να τα βελτιώσουν και να τα ενσωματώσουν στην εκπαιδευτική τους προσφορά (εφόσον όλα τα αντίγραφα διατηρούν την ίδια άδεια χρήσης με το αρχικό υλικό).