Projekt

Project

Poznaj cele i działania projektu.

CELE PROJEKTU

Celem projektu FIGHT THE FRIGHT jest:

 • Rozwój kluczowych i możliwych do przeniesienia kompetencji, mających wpływ na życie prywatne i zawodowe dorosłych - znajomości języka obcego, komunikacji interpersonalnej, poczucia własnej wartości i samooceny
 • Wzmocnienie wprowadzania technik dramowych w nauczaniu i uczeniu się kluczowych umiejętności i kompetencji
 • Poprawa wyników nauczania osób dorosłych
 • Zwiększenie szans na zatrudnienie i lepsze perspektywy zawodowe dla dorosłych słuchaczy
 • Unowocześnienie oferty edukacyjnej i szkoleniowej dla dorosłych słuchaczy, ale także:
  • Zwiększenie udziału dorosłych w uczeniu się
  • Zwiększenie kompetencji edukatorów osób dorosłych i personelu w zakresie motywowania uczestników i wspierania wytrwałości osób dorosłych w nauce
  • Zwiększenie wykorzystania otwartych portali internetowych do wdrażania uczenia się w trybie mieszanym (blended learning) i zwiększania elastyczności programów szkoleniowych, wspierania samokształcenia oraz wspierania wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń wśród kadry edukacji dorosłych.
DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Partnerzy stworzą otwartą platformę edukacyjną online zawierającą działania, narzędzia i materiały w języku angielskim i językach narodowych partnerów, aby wspierać mieszane pilotażowe wdrożenie programu nauczania Wejdź na Scenę, mającego na celu rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych w języku obcym dla członków populacji w wieku produkcyjnym (osoby w wieku 15-64 lat) w kontekście lokalnym i krajowym.

Działania, narzędzia i materiały platformy będą również dostępne do samodzielnego uczenia się dla każdego obywatela, który nie jest bezpośrednio objęty pilotażowym wdrożeniem programu nauczania Wejdź na Scenę, ale który potrzebuje rozwijać umiejętności komunikacji interpersonalnej i intrapersonalnej, umiejętności opowiadania i prezentacji, umiejętności komunikacyjne w języku obcym (angielskim) i/lub umiejętności komunikacji ustnej w środowiskach cyfrowych. Zapewni to większą elastyczność i szersze dotarcie do grupy docelowej, ponieważ ćwiczenia online mogą być bardziej dostępne dla dorosłych uczniów - można je przerabiać w krótszym czasie, w dowolnym miejscu i czasie, a także można je łatwo sprawdzić/poprawić. Ponadto, stanowią one mniej formalny sposób prowadzenia i dostarczania instrukcji dla dorosłych, którzy mogą nie być zainteresowani formalnym kursem.

Platforma będzie miała również charakter otwartego systemu nauczania - wszystkie elementy (zajęcia, materiały, narzędzia) będą dostępne dla innych osób i podmiotów, które będą mogły je wykorzystać, ulepszyć i włączyć do swojej oferty edukacyjnej (pod warunkiem, że wszystkie kopie zachowają tę samą licencję, co oryginalny materiał).